โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางไพลิน จุไร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสุชีพ สันทาลุนัย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา วิดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุวิชญา คงสุข ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเหลียน ผุยโพนทัน ครูชำนาญการ การงานอาชีพ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายสุวัสดิ์ แสงสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสำราญ เมินดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายดิสทัต ทองดา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิตยา ต้องถือดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวขนิษฐา คิดงาม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางเนตรนภา วารีประโคน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)