สรุป โรงเรียนตานีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 1 4
คณิตศาสตร์ 0 4 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 0 7
สังคมศึกษา 1 3 1 5
ศิลปะ 0 2 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 4 0 6
การงานอาชีพ 0 2 2 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 0 2
รวม 2 24 5 34