โรงเรียนตานีวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ครู ศิลปะ
นางสาววรรณภา งามวงษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาววรางคณา งามศิริ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ครู ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรอุมา ทิพรักษา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม พนักงานราชการ ภาษาไทย
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ ครู สังคมศึกษา
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวธัญวรรณ คำเสาร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอภิญญา สุธรรม ครู ภาษาไทย
นางสาวเจริญรัตน์ พอกสนิท ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นายกฤษฎ์ กุลกรวยทอง ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวอัจฉรา เพ็งกาล พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวดวงใจ บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิริเกียรติ บุตะเคียน ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรศักดิ์ แจ่มใสย์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวเกสรา สาแก้ว ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวยุวดี เข็มม่วง ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางรุ่งศรี สิทธิยศ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุฑาพร คบหมู่ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรพงศ์ ปุยะติ ครู สังคมศึกษา
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ครู สังคมศึกษา
นายปิ่นทอง​ ปราสาทภิญโญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรสรินทิพย์ เดชธนากิจจ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรี พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวสุวนันท์ วิเวกหมอ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุวนันท์ วิเวกหมอ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน