โรงเรียนตานีวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธีรพงศ์ ปุยะติ ครู สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวดวงใจ บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย