โรงเรียนตานีวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวอรอุมา ทิพรักษา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกนกวรรณ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเจริญรัตน์ พอกสนิท ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวยุวดี เข็มม่วง ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นายกฤษฎ์ กุลกรวยทอง ครูผู้ช่วย ศิลปะ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)