สรุป โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 9 3 17
คณิตศาสตร์ 0 9 1 21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 10 1 27
สังคมศึกษา 0 2 0 25
ศิลปะ 1 2 1 7
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0 4
ภาษาต่างประเทศ 0 4 0 23
การงานอาชีพ 0 0 1 13
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 3 0 5
รวม 4 40 7 142