โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวนิชากร มาลาล้ำ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรชยา บุญอินทร์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายคุณานนต์ พริ้งเพราะ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิภาพร กกกลาง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายณรงกรณ์ กะการดี ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (ด้านวิชาการ)
นายคเชนทร์ สอนกล้า ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)