โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครู กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวารุณี แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย