โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายอัษฏาวุธ สุขจำนงค์ ครู ศิลปะ
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายศักดิ์ชาย เทียนชัย ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสุคนธ์ สำราญใจ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ ครู การงานอาชีพ
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายสิทธิชัย มุ่งมี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิพตา มีกล้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิรินภา หอมขจร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางปริศนา ทรงวาจา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางปริศนา ทรงวาจา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรัชนีวรรณ กงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริจันทร์ เกตุขาติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกนกพร สาคเรศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชวลิต คุชิตา ครู สังคมศึกษา
นางจิตราพร ทะรารัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชรากร ใยแก้ว ครู สังคมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางอมรรัตน์ พรมมี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางขวัญฤดี บูญศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสิรินุช ปฐมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวนิตยา สาธร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครู ภาษาไทย
นายประดับ ได้ทุกทาง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู สังคมศึกษา
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิประภา จินพละ ครู ศิลปะ
นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบรรพตี สิทสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุมณฑา มีสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสายบุตร พันธ์เสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอำภา ลัดดาไสว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิวิมล สติยานุช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางนภกุล ไตรเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพิมพ์นิกา จงรักษ์ศิลาภา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายสหภาพ เนาวะราช ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางเพ็ญนภา โสติยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางปราณี โลห์เซ่ ครู สังคมศึกษา
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา อุปมัย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวจิราพร เกษามา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณรงกรณ์ กะการดี ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางวารุณี แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวรชยา บุญอินทร์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางแพรรดา สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางศุภลักษณ์ แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางดวงตา เคราลีย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรเพชร พันธุ์สุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนันทภัค จันทา ครู การงานอาชีพ
นายสุรัตน์ โสมกุล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายธนาศักดิ์ สำรวมจิต ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุบล ธรรมดา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปวีณา จันทร์น้อย ครู คณิตศาสตร์
นางอุมารินทร์ ศรีริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศรายุทธ ทองนรินทร์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ครู การงานอาชีพ
นายคุณานนต์ พริ้งเพราะ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางอัศวนันท์ สุกใส ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ครู ศิลปะ
นางสาวนิภาพร กกกลาง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครู การงานอาชีพ
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวโชติกา ศรไชย ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายกรภัทร์ มณี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางมลทิรา เอมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายยรรยงค์ โสติยา ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย ครู การงานอาชีพ
นางนันทิกร สำราญสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางปริยาภัทร กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเยาวเรช หมู่ดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจตุพร จามิกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสายลม ที่รัก ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางพีรยา โปร่งจิต ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครู ภาษาไทย
นางสาคร วัฒนกุล ครู สังคมศึกษา
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครู สังคมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู สังคมศึกษา
นางสาวนฤมล กำจัดภัย ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวพาขวัญ ชาวเมืองดี ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวสมฤทัย สมใจหวัง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ทองนำ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางทิพวรรณ ยืนยง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครู ภาษาไทย
นายภูดิท คิดดีจริง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายElvis Fombutu ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายDanis Y. Blanco ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายRichard I. Vinoya ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายAmbi Nestor Encho ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวJanine Aubrey S. Arana ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายFomenjoh Clive Nkengafac ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายสุพจน์ กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายพนารัตน์ พันธ์พิศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายคเชนทร์ สอนกล้า ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นายสุเทพ ฉิมถาวร ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน