สรุป โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 1 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 0 13
สังคมศึกษา 1 0 0 7
ศิลปะ 0 0 1 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 1 2 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 7 5 1 40