โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวดาริน สีชมภู ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณภัทร เนื่องมี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสุวัฒน์ สมหวัง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายโกศล วงษ์สุนทร ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางจินตนา วงษ์สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายกริชชัย จันทรอภิชาติกุล ครู สังคมศึกษา
นายสุระชัย พุฒซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายวิทยา ปรากฎมาก พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิรดา ชัยสุวรรณ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจรัส พิเลิศ ครู คณิตศาสตร์
นายสามารถ พัตราภักดิ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดวงใจ อินทชัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายยุทธนา พวงพิมาย ครู ศิลปะ
นายสุวิทย์ อุกา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ครู สังคมศึกษา
นางสุมาลี เครือผือ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี ครู ภาษาไทย
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิรัชญาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเดือนเต็ม ลามณี พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิภาพร ปรึกษาดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรณัน ทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางธนพร พัตราภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัชรี พุฒซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายนนทนันท์ วิสารัตน์ ครู สังคมศึกษา
นายคมกริช สุขแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศศิธร พลหาญ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางฉวีวรรณ ศรีโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิทรา จำลอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายทิวากร ธนะมูล ครู สังคมศึกษา
นายชัยกาญจน์ หลอมประโคน พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายสุริยะ งามแสง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธานี ลอยทะเล ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจักรพงษ์ ทวยจัตุรัส ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณบุตร ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายสุริยาพร เทพา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายคมกริช สุขแก้ว ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน