โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายโกศล วงษ์สุนทร ครูชำนาญการ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ครู สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี ครู ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัคจิรา วงศ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธนพร พัตราภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย