สรุป โรงเรียนพนาสนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 10
สังคมศึกษา 0 1 0 5
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 3
การงานอาชีพ 0 0 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 3
รวม 1 1 2 34