โรงเรียนพนาสนวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)