โรงเรียนพนาสนวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย