โรงเรียนพนาสนวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวทิพวรรณ บุญเสร็จ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายอดิศักดิ์ เทียนทอง พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล ครู ภาษาไทย
นายอภินันท์ นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายวิทยา สายไทย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร ครู ภาษาต่างประเทศ
นางเนตรนภา พรหมทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายนัฐพล จอมทอง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางเสน่ห์ ตีเงิน พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิชญาดา ฉายแก้ว ครู ศิลปะ
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางณพรรณมาฎาร์ โชติวิริยะตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางงามจิตร เทียนทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ ปรักเจริญ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรังสรรค์ สุขแสวง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริพรรณ ศรทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญเกิด เกี้ยมแสนเมือง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริพร นันทรัตน์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายดำรงศักดิ์ พานทอง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภชัย นิเวศวรากร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายบุญเกิด เกี้ยมแสนเมือง ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายไกรวิชญ์ สีนิล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาตรี สร้อยดอก ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายวีระชัย เนินภู ครู ภาษาไทย