สรุป โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 13
คณิตศาสตร์ 0 13 1 19
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 2 24
สังคมศึกษา 0 0 0 10
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 7
ภาษาต่างประเทศ 1 0 1 10
การงานอาชีพ 0 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1 2
รวม 2 22 6 89