โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชนาธิป กรองทอง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการพิเศษ บูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย