โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายกวิน เงาปัดชา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพัชภรณ์ เชิดสุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุภาพร ศรีดี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจินตนา มหาริตวัน ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายชาติสิริ วงค์ภักดี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิรินรัตน์ เบอร์ไธสง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)