โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายเตชิต แหวนวงศ์ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางวลัยพร แอกทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเสกสรร สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรชาดา ห่อทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายบุญลือ ดีทั่ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสิรภัทร สังขาว ครู คณิตศาสตร์
นางนฤมล กองกาญจน์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอรธิดา สว่าง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายกวิน เงาปัดชา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายวัฒนพงษ์ สว่าง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทรียา ทองงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวมธุรส บุญจูง ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางปิยนุช เงางาม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวญาณิภา บาลุน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางนิภาพร เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางยินดี เผ่าสอน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสุรินทร์ โสฬส ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางคัทริยา บูระพันธ์ ครู สังคมศึกษา
นางปัญจพร ธรรมนิยม ครู สังคมศึกษา
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ครู สังคมศึกษา
นายสราวุธ แพงเจริญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวนรินาถ ทวีชัย ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อย ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายเสกสรรค์ รุ่งเรือง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสาวิตรี​ บุญ​แน่น​ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวทรงพร โคตรพันธ์ ครู ภาษาไทย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู ภาษาไทย
นางสาวงามจิตร สมงาม ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวสุภาพร ศรีดี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายภาณุวัฒน์ เอติยัติ ครู ภาษาไทย
นางศิริวรรณ วรรณดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางกชพร นาคประดา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครู ภาษาไทย
นายวรเทพ บุญประกอบ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ ครู ศิลปะ
นายฉวิน บุญยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางจินตนา สระแก้ว ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววาสนา สมบุตร ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายธนาธิป ยางงาม ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอภิญญา มณีไสย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชนันธร อุดมศิลป์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรรณธนา กิตติภัทท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววีระวรรณ มั่งมี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิไลวรรณ คำดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชภรณ์ เชิดสุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุริยา คำดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววาสนา ดวงใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิชญาภัค สุภารัตน์ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นายณัฎฐชัย ลับโกษา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาติสิริ วงค์ภักดี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจินตนา​ มหา​ริต​วัน​ ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพัชรวรรณ สีทองหลาง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยุพาวดี พิมพ์ลา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมัชชา แก้วกันหา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสายปัญญา อนันตกาล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวดวงพร วรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุดใจ ยังมี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฉวีวรรณ อินทนู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภาวดี สิงคนิภา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภิชัย พิศโสระ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสมัชชา แก้วกันหา ครู ภาษาไทย
นายทรงศักดิ์ บาอินทร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกฤติยา บุตรดี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทศพล แหวนวงศ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธีรชัย ลาภูตะมะ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางนฤมล กองกาญจน์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน