สรุป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 3 2 1 9
คณิตศาสตร์ 0 12 0 15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 11 0 18
สังคมศึกษา 0 1 0 8
ศิลปะ 0 0 2 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0 8
ภาษาต่างประเทศ 0 3 0 15
การงานอาชีพ 0 1 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 0 5
รวม 6 31 3 87