โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริพร ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนิรุต แข็งกล้า ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวธนาวดี มณีศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุพิชา เสริมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายบุญชู ทองแม้น ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสมคิด ทองนรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายอัครชัย ทองดี ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายสุชาติ ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายถวิล ศรีสุข ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอรทัย แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวจันทรา เป็นสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายคมสรรค์ ทำทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฐานิต ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประเสริฐ ทองอุดม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสิริรัตน์ ขุมทอง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางดรุณี วงศ์เหิม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสุพรรณ ทองขาว ครู การงานอาชีพ
นางมัตติกา สุวงศ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรุณศรี นามสว่าง ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอำภา พันธ์แจ้ง ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุมารัช สีลาตรี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยรัตน์ แสนสุด ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล ครู คณิตศาสตร์
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวจิตใส จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเชิด ชูตาลัด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฏฐวี พจนะแก้ว ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายพิเชฐ นับถือดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอภิญญา โสภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอักษรวดี กงทา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาววิภาพร แสวงสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางนิชาภา จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางศุภวดี บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนายโสภิณ ผลเจริญ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายประกฤษฎิ์ แสนกล้า ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ว่องไว ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นายประกฤษฎิ์ แสนกล้า ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายอภิสิทธิ์ ว่องไว ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางยุพิน บรรเทพ ครู สังคมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครู สังคมศึกษา
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายนันทพล ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบังอร ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายชูชาติ ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางกันยา หลวงยี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูวนัย ดอกไธสง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ ครู คณิตศาสตร์
นายสุริเยศ สุขแสวง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวพรสุดา ขุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวรัมภาพรรณ ตุ้มจันทร์ ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นางสาวคนาพร โสฬส ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชาติชาย ลักขษร ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายนภดล หมายถูก ครู ภาษาต่างประเทศ
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรสกร ใบบัว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายทวีศิลป์ สวยรูป ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางวารุณี ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายสุพรรณ ทองขาว ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางจิตตรา อัศวภูมิ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน