โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูชำนาญการ ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอักษรวดี กงทา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาพร แสวงสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ ทองขาว ครู กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย