สรุป โรงเรียนสิรินธร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 0 13
คณิตศาสตร์ 0 17 0 27
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 22 1 48
สังคมศึกษา 0 3 1 15
ศิลปะ 1 0 1 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 6
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 23
การงานอาชีพ 0 0 0 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 0 6
รวม 3 45 4 147