โรงเรียนสิรินธร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติกวินท์ ปินไชย ครู กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร ครู กิจกรรมแนะแนว วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น