โรงเรียนสิรินธร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายอนุสรณ์ จันทสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภูริตา จันทสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสำเรียง ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิตญาดา เพ็งแจ่ม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรณา สิยาชีพ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายธีระพล เสาะแสวง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมินตรา ไชยา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางเฉลิมชาติ งาขาว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางเรไร เผือดนอก ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบงกช บุญโต ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิภา​ หลิมศิริวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาววรากุล ผลาผล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววาสนา สาลี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุพรรณ ก้านอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว ครู สังคมศึกษา
นายสุริยา บรรลือทรัพย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายสหัสชัย แววบุตร ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวสุจิตรา ชาสุด ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ ครู คณิตศาสตร์
นายพอย สุดจำนง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทรา​ ลือนาม​ ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางปตินุช พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางวิรงรอง จันทเขต ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูรินท์ฤทธิ์ หลอมประโคน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางทิพย์ภาวี หลอมประโคน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมชาย วงศา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอำภา กลองชัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายโกมล ศรีวรรณะ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางเย็นฤทัย สามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวฐิตินันท์ บุญราช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางอลิษา พิมวงษา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสุวภา ภิญโญภาพ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเกศนี นับถือดี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุปราณี นาคงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวัชระ ชาญศรี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภัคภร ใสแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางยุพาสินี สุทธิยานุช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวณัทณลัลน์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางกัลยารัตน์ แสนกล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวรรณี มณีพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสริญญา อินทรนุช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอัชญา แก่นดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกัลยา คิดอยู่ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยอแสง จันทร์เสน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสุนิศา สุดจำนง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางรัตนา รัตนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภัทราวรรณ ผากา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัตนา หวังสุดดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวรัตนา หวังสุดดี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวบานเย็น สิงห์คูณ ครู คณิตศาสตร์
นางผ่องศรี พัวพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายสุรชัย​ กิ่งก้านจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวณิชานันทน์​ รักษ์​คิด ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายภุชงค์ คนคง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายชรินธร ศรีลานุช ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอสิพร ไชยเทพ ครู ภาษาไทย
นางสาวโสภิดา ผู้สมเก่า ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสิริกร คงกล้า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกุสุมา แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางมณี นรสาร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายประเสริฐ นามพูน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางภัทรพร พึ่งชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวสิริภรณ์ นามสวัสดิ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสุกัญญา แคนจา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางชริกา อุรารื่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวกุสุมา ระดมสุข ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวชนิดาภา จันนอ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวมานิตา กิ่งเกตุ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายธนากร กายสง่า ครู ภาษาต่างประเทศ
นายกิตติกวินท์ ปินไชย ครู สังคมศึกษา
นายกิตติกวินท์ ปินไชย ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางชมพูนุช เคล้าจันทร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปิยะดา คุ้มสุวรรณ ครู สังคมศึกษา
นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวหทัยกาญจน์ พินลา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย อานนท์ มุ่งดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกิมาภรณ์ เติมสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรีชาลักษณ์ บุตรสา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจิรภาส ภูลี ครู สังคมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย ครู สังคมศึกษา
นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ ครู สังคมศึกษา
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายมนตรี จิตต์หาญ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางนพวรรณ พรหมประโคน ครู ภาษาไทย
นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางพรประภา เชื่อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางปรารถนา นิสังรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสิริกานต์ ใสนวน ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิชญา ประมวล ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฉัณแข รัตตัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิตร ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี