โรงเรียนสิรินธร

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวภัทราวรรณ ผากา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสมชาย วงศา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายสหัสชัย แววบุตร ครูผู้ช่วย ศิลปะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุริยา บรรลือทรัพย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)