สรุป โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2 5
คณิตศาสตร์ 0 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 10
สังคมศึกษา 0 1 0 5
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 2
การงานอาชีพ 0 0 0 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 3 4 39