โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริลักษณ์ ราษี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวนวลปรางค์ พองนวล ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุพิน สุมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอนัญญา สุขไกร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธวัชชัย มีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิญญู ศุภนัส ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพลอยไพลิน เกษามา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระวัฒน์ ดวงมณี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา ครู ภาษาไทย
นางสาวโกสุม ทิวคู่ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปาริฉัตร ผิวสร้อย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายปฎิวัติ นรสาร ครู ศิลปะ
นายจักรกฤช เกษามา เกษามา พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า ครู สังคมศึกษา
นายศิริชัย หมื่นเจริญ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง ครู สังคมศึกษา
นายกีรติ ปรุงเกียรติ ครู การงานอาชีพ
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง ครู ภาษาไทย
นายฉัตรดนัย ลำดับจุด ครู การงานอาชีพ
นายพิษณุ คำภู ครู การงานอาชีพ
นายพรชัย สุขแสวง ครู คณิตศาสตร์
นายศุภชัย ผูกเกษร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุนทร แก้วผนึก ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง ครู คณิตศาสตร์
นางอรอนงค์ มีสะอาด ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายสันติ ประภาสัย ครู สังคมศึกษา
นายไพฑูรย์ ทวีแสง ครู สังคมศึกษา
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์ ครู การงานอาชีพ
นายบรรจง ทองกระจาย ครู ศิลปะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสุมิตรา ดีเลือก ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางปานไพลิน ขอพระกลาง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายกรุง เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ