โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า ครู สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพิน สุมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)