สรุป โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 4
คณิตศาสตร์ 1 2 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 1 10
สังคมศึกษา 0 1 0 7
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 2
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 4
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 2 9 2 37