โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสงัด จันทร์พลี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง ครู กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย