โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายสุนทร วงษ์ฉลาด ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวกมลศรี สายพันธ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภาณุ ครอบเพชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกันทิมา ครอบเพชร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี ครู ภาษาไทย
นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญธิญา มาแนม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิรัญชนา สุมนทา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรพล อุ่นศิลป์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายสงัด จันทร์พลี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ ครู ภาษาไทย
นายอิทธิพล จิตรแม้น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมุกรินทร์ คงชื่นจิต ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางชญานิศ สมานมิตร พนักงานราชการ ศิลปะ
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ครู ภาษาไทย
นางสาวสุชาดา คำขาว ครู สังคมศึกษา
นายศาสตราวุธ มีดี ครู สังคมศึกษา
นางสาระภา เนียมทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา ครู สังคมศึกษา
นายสุวิชิต สมยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายประชุม ปุ่มแก้ว พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวอัมพร บุญขาว ครู ภาษาไทย
นายอดิศักดิ์ พลศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจันทร์ศรี เสายอด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายโกเมน ได้เห็นตอบ ครู การงานอาชีพ
นายสมชาย เกตวิจิตต์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายอภิวุฒิ คำแสนราช ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ครู สังคมศึกษา
นางสาววิภาดา ชาวสวน พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวลัดดา สกุลทอง ครู คณิตศาสตร์
นายชุติพนธ์ มูลมะณี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภิญญา สุจินพรหม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวริษฐ์พล ศรีวงษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอมรภัค สดใส ครู ภาษาต่างประเทศ