สรุป โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 1 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 1 7
สังคมศึกษา 0 0 0 6
ศิลปะ 0 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 3 6
การงานอาชีพ 0 0 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 3
รวม 2 11 4 39