โรงเรียนกระเทียมวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายกฤษสาคร รันทร ครูชำนาญการ กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น