โรงเรียนกระเทียมวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวเก็จกัญญา จิตเสน ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางกุลนันท์ สอนพรม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางนิตยา เตยอ่อน ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางนิตยา เตยอ่อน ครู การงานอาชีพ
นายธีระ แหวนหล่อ ครู สังคมศึกษา
นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายทนงศักดิ์ เจียรนัย ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายมังกร เป็นสุข ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวมุจลินท์ ราชรักษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวธนาวดี ศรีแย้ม ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวจาลิตา นุงกระโทก พนักงานราชการ ภาษาไทย
นางนิตยา พระงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายถนัด มงคลสาร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายปรัชญา ทีปีเนตร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ ครู สังคมศึกษา
นางมณีกานต์ ศาลางาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางปวีณา พุดหอม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยุทธนา นาคีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางมณีกานต์ ศาลางาม ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจรรยา คุณภาที ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอนัญญา ฉิมกุล ครู ศิลปะ
นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพจน์สุณี แพงประโคน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางกันธิมา ยวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสานิตย์ จุกแก้ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายศรีชัย หวังสม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวนฤวรรณ วงแหวน ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายอัมรินทร์ จงหาญ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ