สรุป โรงเรียนสังขะ

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 2 0 12
คณิตศาสตร์ 0 0 0 13
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 15
สังคมศึกษา 0 0 0 5
ศิลปะ 0 0 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 5
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 14
การงานอาชีพ 0 0 0 27
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 4
รวม 1 7 100