โรงเรียนสังขะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง ครู สังคมศึกษา
นางสุจาริณี แสงจันทร์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางฐายิกา ดวงพร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายชลิต เมาะราษี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวลฎาภา สะปะสิริ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางกุลจิรา เทียนชัย ครู ภาษาต่างประเทศ
นางมะลิวรรณ อะนุติ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ ครู สังคมศึกษา
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ ครู สังคมศึกษา
นายอำนวย ประไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอนัน ขาวงาม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางภักษร มหาเทียนธำรง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายนราวุธ วิยาสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจารีรัตน์ พลศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางฐิติรัตน์ ไตรรัตน์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอารียา บุญยงค์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายมนัส ดีพร้อม ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวกนกกาญจน์ บุญเจริญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนิทราพร มีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายไพโรจน์ แสนพันธ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายปกรณ์ บัวแย้ม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชรินทร์ มหานาม ครู ศิลปะ
นายเมธาวี บริสุทธิ์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวกัญญาภัทร บริบูรณ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริพร ศรีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวประจักษ์ศรี ปัดภัย พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวประจักษ์ศรี ปัดภัย พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวประจักษ์ศรี ปัดภัย พนักงานราชการ ภาษาไทย
นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวมุกดา หยีเรืองโรจน์ ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นายภัทรพล บุตรดา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางเสาวภา รอบรู้ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอุนนดา ศาลางาม ครู คณิตศาสตร์
นางสาวมาริสา อินทรามะ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวสมฤดี โนนใหญ่ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดวงดาว ทาระสาร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวดรุณี เหมาะหมาย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายธีรากุล ศรีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางน้ำผึ้ง พิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางปวีณา ชื่นบาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุรภา แสงสว่าง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิรประภา นอลา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปริญญา จุล​ทัศน์​ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอารดา ขันตี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปณิดา แก้วหอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพูนศรี ก่อแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุวนันท์ แนวศูนย์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิราภา เพ็ชรพลอย ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางญาณิศา สมบัติวงศ์ ครู ภาษาไทย
นางสาวไพลิน ศิริมา ครู สังคมศึกษา
นางสาวปภัทร์สิริ ยิ่งหาญ ครู ภาษาไทย
นางสาวนิรินน์ บุญเสริม ครู ภาษาไทย
นายสำราญ จันทร์ประเสริฐ ครู ภาษาไทย
นางสาวสร้อย ลักขษร พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายเจษฎา วงศา ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายคีตะ กระจายศิลป์ ครู ศิลปะ
นายศุภชัย พิมพ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวชมพูุนุท ฉลาดเฉลียว ครู การงานอาชีพ
นายมนัส ดีพร้อม ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวยุภาพร มาตมนโท ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสําราญ จันทร์ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวพงศ์สุดา โพธิ์ศรี ครู การงานอาชีพ
นางสาวธิดารัตน์ ราชรักษ์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวณัฐวิภา กงแก้ว ครู การงานอาชีพ
นางสาวรัตติกร ดวงพร ครู การงานอาชีพ
นายธีระพงศ์ พอกพูน ครู การงานอาชีพ
นายพงศธร สุขอุ้ม ครู การงานอาชีพ
นางสาววิจิตรา เพ็งแจ่ม ครู การงานอาชีพ
นางสาวณัฐพร มะลิงาม ครู การงานอาชีพ
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวสุวนันท์ แนวศูนย์ ครู การงานอาชีพ
นายธนพันธ์ ลำแก้ว ครู การงานอาชีพ
นายธนโชติ หยีเรืองโรจน์ ครู การงานอาชีพ
นายวัฒนชัย ขุมเงิน ครู การงานอาชีพ
นายวุฒิชัย ตำทอง ครู การงานอาชีพ
นางสาวธัญลักษณ์ ดำเนิน ครู การงานอาชีพ
นายพลวัฒน์ สมใจ ครู การงานอาชีพ