โรงเรียนสังขะ

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายมนัส ดีพร้อม ครูชำนาญการ ภาษาไทย การจัดทำโครงงานภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ ครู ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอารียา บุญยงค์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวกัญญาภัทร บริบูรณ์ ครู ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)