สรุป โรงเรียนแนงมุดวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 2
คณิตศาสตร์ 0 1 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 6
สังคมศึกษา 0 1 1 5
ศิลปะ 0 1 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 5
การงานอาชีพ 0 0 1 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 7 4 28