โรงเรียนแนงมุดวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายธนากร ทองนำ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูัลย์ ครู ศิลปะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางณงค์เยาว์ เยรัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวยุพา นิเลปิยัง ครู คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี ครู ภาษาไทย การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายปราโมทย์ คะหาญ ครู สังคมศึกษา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)