โรงเรียนแนงมุดวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายปราโมทย์ คะหาญ ครู สังคมศึกษา
นางณงค์เยาว์ เยรัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุพา นิเลปิยัง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี ครู ภาษาไทย
นางนิศาชล ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายธนากร ทองนำ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายณัฐดนัย สุภาสัย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายนิกรณ์ พ่อค้า ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุธิตา สีสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ ครู ศิลปะ
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสมยศ พอกพูน พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายพิทักษ์ ศรีมูล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ ครู สังคมศึกษา
นางสาวปคุณา แย้มชู ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภารุจีร์ บุญหลง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิดาภา ฤทธิวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอารีรัตน์ กินนาวัน ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวชนัญชิดา อัญชัยศรี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายเบิ้ม กรงทอง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพินทุสร ทองปน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาววันวิสา ปรารมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัชนก ร่วมสุข ครู ภาษาไทย
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่ว ครู คณิตศาสตร์
นายยอดขวัญ แหวนวิเศษ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวสุวนันท์ เกตุชมภู ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายบุญเพ็ง สีหาราช ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ