สรุป โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 1
คณิตศาสตร์ 0 2 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 0 5
สังคมศึกษา 1 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 7 2 12