โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวศศิกานต์ ศรศรี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวชนิดา สมจิตร ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีรเดช มะแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวลำจวน สีงาม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางธัญนันท์ ละอองศรี ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายธนวิชญ์ แสงราม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางโฉมยง พรมโส ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอนุชา ยอดงาม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยณรงค์ แสงอุทัย ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา