สรุป โรงเรียนรัตนบุรี

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 5 0 10
คณิตศาสตร์ 2 15 0 17
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 23 0 24
สังคมศึกษา 0 3 0 11
ศิลปะ 1 3 0 7
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 3 7
ภาษาต่างประเทศ 2 5 1 14
การงานอาชีพ 2 0 1 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 0 4
รวม 9 57 5 101