โรงเรียนรัตนบุรี

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสุรัตยา แซ่ภู ครูชำนาญการพิเศษ บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระชาติ ผิวอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครู กิจกรรมแนะแนว วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลี้ยม โทขันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี กมล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา นิยมพันธ์ ครู การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษา เดชศิริ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจินตนา ชัยทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย