โรงเรียนรัตนบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางพัชรี สาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุนันทา นาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้า ครู คณิตศาสตร์
นางนรินทร์ทิพย์ เติมกล้า ครู ภาษาไทย
นางสมหวัง สุดโสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางเสน่ห์ พุฒตาล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทิชากร สมร ครู ภาษาไทย
นางวันทา นามรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายยุทธ เบ้าทอง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายวันชัย นิลหุต ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครู ศิลปะ
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายก้องกัมพล ไผ่ล้อม ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นายวชิระ เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายวิษณุ บุบผา ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายเชิดชัย มนต์ดี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวสุภาพ พบบุญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวJocelyn Ferenal ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางกลิ่นมณี วันนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญเลี้ยม โทขันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัญญา นิยมพันธ์ ครู การงานอาชีพ
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวีระชาติ ผิวอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายทวีชัย กลีบบัว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางรัมภ์รดา เครือศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางวัชรี กมล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวชนิดา ใยบุรี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางศิริพรรณ ธรรมานิตย์กุล ครู สังคมศึกษา
นางศศินา พรมตวง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพรนภา พุทธานุ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบุสดี แก่นแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรพิมล แพงภูงา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนางสาวเดือนฉาย เงางาม ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิรัตน์ พรมนิกร ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวภาวิณี ผาผง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสุรัตยา แซ่ภู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางจิตตา เดชสูงเนิน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ ครู ภาษาไทย
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข ครู ภาษาไทย
นางสาวอาทิติยารัตน์ จินดาขันธ์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพชธกร นันทพันธ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวศศิประภา สะสิสะมิส ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนากร ฝอยจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลาสินี กนกแก้ว ครู ภาษาไทย
นางอัญญารัตน์ ลือขจร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิภาพันธ์ บุดดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวันวิสา สระแก้ว ครู สังคมศึกษา
นางสาวอธิติญา ประดาสุข ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวสุกัญญา ลาดี ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายธนิกกุล บุญอาจ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวชัญญา ไวชนะ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางสาวนฤมล พันธ์ศรี ครู คณิตศาสตร์
นายอุทัย อุดทุม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางณาตยา ผสมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางกุหลาบ วงศ์วาน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรัสนา อนันตสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุทิน เสาแก้ว พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุกัญญา ดาศรี ครู คณิตศาสตร์
นายทองเด่น จันทร์เสน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสมโภชน์ สระแก้ว ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประยุทธ ซ่อมแก้ว ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจรรยาภรณ์ บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางมยุรา ถาพรผาด ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจิราภรณ์ ชูเสน ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอัมพิกา อินทศรี ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวิชัย เครือยา ครู ภาษาไทย
นายศรีรม ฉิมลี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอ่อนสี ศรีเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศรีวิรัตน์ จันทำ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุจิตรา กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไพทูล หาดคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรัชญา กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจินตนา ชัยทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางไกรษร คงยืน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดารา ปุยะติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพิรุณนี สายยศ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางรัตติกร ภิณย์ตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ