สรุป โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 2 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 3
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 4
การงานอาชีพ 0 1 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 0 3
รวม 3 3 24