โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญยืน สุขสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น