โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางปวีณา วรรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวรตนพร ชุ่มมาก ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ พนักงานราชการ ศิลปะ
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจีระวรรณ วังอาจ ครู การงานอาชีพ
นายสมศักดิ์ บุญปก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย ครู ภาษาไทย
นางนุชศรา ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนาวัฒน์ คงนาค ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปิยาพร คงนาค ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจุฬาลัย เวชสถล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาววรณัน ลักขษร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอุทัย นิตยวัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวันดี นิตยวัน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางวันดี นิตยวัน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุภาพ พลภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายปราโมช กระแสเทพ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวปวริศา ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายอนุสรณ์ ก้านอินทร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายปราโมช กระแสเทพ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน